3 to 7 Jan: Pune

Sunday 8 Jan: Pune Jagannatha Ratha-yatra

9 Jan: Pune (Putrada Ekadasi)

10 Jan: Traveling to Solapur

Wed 11 Jan: Solapur Assessment / Satsang in the evening – Vitthal Rukmini Mandir)

Thus 12 Jan: Solapur Assessment (Morning Bhagavatam Class, Pushya Abishek)

Fri 13 Jan: IMPM Meetings in Pandharpur

Sat 14 Jan: Jagannatha Ratha-yatra in Pandharpur

Sun 15 Jan: Jagannatha Ratha-yatra in Beed

Mon 16/ 17 Jan: ISKCON Beed Assessment

Wed 18 Jan: ISKCON Latur Assessment

Thus 19/ 20 Jan: ISKCON Pandharpur

Sat 21/22 Jan: ISKCON Belgaum (Jagannatha Ratha-yatra)

Mon 23 Jan: ISKCON Aravade Assessment (Satatila Ekadasi)

Tue 24 Jan: ISKCON Ichalkaranji Assessment

Wed 25 – 28 Jan: Aravade (Annual Hare Krsna Festival on 26th January)

Sun 29 Jan: ISKCON Ichalkaranji (Jagannatha Ratha-yatra)

Mon 30 Jan: Traveling to Nagpur via Pune

Tue 31 Jan to Feb 4: Nagpur (3 Feb: Advaita Acarya Appearance Day)

Sat 4 Feb: Jagannatha Ratha-yatra in Nagpur

Sun 5 Feb: Jagannatha Ratha-yatra in Noida

Mon 6-7 Feb : Noida (7 Feb: Jaya Ekadasi)

Wed 8 Feb: Traveling to Mayapur via Kolkatta

Thus 9 Feb to 8 March: Mayapur

9 to 11 March: 3 Days Gaura Katha in ISKCON Noida

12 March: Gaura Purnima Festival in ISKCON Noida